Onab ข่าววิ่ง
การประชุมเปิดตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ ประเภทเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศศ.) การประชุมเปิดตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ ประเภทเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก.บง. สล.) การประชุมปิดตรวจการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 การประชุมเปิดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมปิดตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมเปิดตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมปิดตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมปิดตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจ้างจ้างฯ ปี 2560 การประชุมเปิดตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมเปิดตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจ้างจ้างฯ ปี 2560 การประชุมปิดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาพการประกาศเจตนารมณ์และการรณรงค์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การประชุมเปิดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมปิดตรวจสอบการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมปิดตรวจการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการบันทึกบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมเปิดตรวจการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการบันทึกบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมเปิดตรวจสอบการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 2560 สำหรับสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2566 กับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การประชุมปิดตรวจสอบการควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 2560 สำหรับสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2566 การลงพื้นที่ตรวจสอบการควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 2560 สำหรับสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2566

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,734