Onab ข่าววิ่ง
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (3 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) แบบรายงานเกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภค หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ อำนาจหน้าที่ จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน กรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนกลยุทธ์กลุ่มตรวจสอบภายใน พศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 นโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ติดต่อเรา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,889