Onab ข่าววิ่ง
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พศ 2567 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน แผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พศ 2567 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและการประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บันทึกประชุมเปิด/ปิดการตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทะเบียนคุมการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน แบบการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน แบบติดตามประเมิน และทะเบียนคุมการบริการให้คำปรึกษา แบบบันทึกการบริการให้คำปรึกษา รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ตส.พศ. ฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 94,846