นโยบายตรวจสอบภายใน และวิธีการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน พศ. แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบรายงานเกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภค ประวัติหลวงพ่อพุทธมณฑล พระประธานแห่งพุทธมณฑล รายงานผลการตรวจสอบเงินยืมทดรองราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) รายงานผลการตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 4 ระบบ รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ หน่วยรับตรวจ พศจ.นครปฐม รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดทำประเมินตนเองกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน พศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความหมายดวงตรา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นโยบายคุกกี้ (Cookies)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

โครงการ และ กิจกรรม

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,859